DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, CHOMUTOV, příspěvková organizace

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, CHOMUTOV, příspěvková organizace

Tel . a fax 474628535, www.ddmcv.cz, e-mail : [email protected]

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 

Dnem 1.1.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Povinným subjektem, který podle tohoto zákona poskytuje informace, je i DDM Chomutov. Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická a právnická osoba, která žádá o informaci. Informace se poskytnou žadateli na základě žádosti nebo zvěřejněním. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.

 

Základní informace o DDM Chomutov :

DDM Chomutov je příspěvková organizace zřizovaná Krajským úřadem Ústeckého kraje. DDM slouží jako volnočasové zařízení pro děti, mládež a další zájemce. Zařízení je otevřeno ve všední den od 8.00 do 18.00, v sobotu od 9.00 do 12.00. Ředitelem je Mgr. Milan Märc, který byl jmenován do funkce dne 3.6.1999, na základě konkurzního řízení Školského úřadu Chomutov a potvrzen ve funkci 14.9. 2001 Radou Ústeckého kraje. Statutárního zástupce jmenuje a odvolává ředitel. Statutárním zástupcem je paní Věra Machová.

 

 

Poskytování informací :

 

Informaci lze získat :

1)      ústně :

a)      telefonicky na čísle 474628535, odpovědná osoba je ředitel zařízení, popřípadě statutární zástupce či v případě dostatečnosti kterýkoli pracovník DDM

b)      osobně v DDM Chomutov

2)      písemně :

a)      poštou ( k rukám ředitele )

b)      předáním písemné žádosti či stížnosti na podatelnu či osobně řediteli zařízení

c)      prostřednictvím elektronické pošty na e-mail : [email protected]

 

Každá žádost či stížnost musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti, především komu je určena, kdo ji činí a čeho se týká. Za vyřízení odpovídá ředitel DDM. Pokud se žádost týká informace již zveřejněné, lze na ni žadatele odkázat společně s informací, kde lze tuto informaci získat. Postup pro vyřízení žádosti a lhůty se řídí § 14 zákona č.106/1999 Sb.

 

Informace nemůže být poskytnuta :

-         je-li v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž nemá žadatel oprávněný přístup

-         pokud je označena za obchodní tajemství

-         týká-li se majetkových poměrů osob

-         vztahuje-li se na ni ochrana osobnosti a soukromí

 

Informace může být omezena, pokud :

-         se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu

-         jde o novou informaci, jejíž příprava není ukončena rozhodnutím

-         žádost je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadovaná nebo je žádost formulována příliš obecně, v tomto případě bude žadatel do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby  žádost upřesnil, pokud toto neučiní do třiceti dnů, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti

 

Termíny a náležitosti vyřizování žádostí :

 

Požadované informace se poskytují ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii za úplatu. O postupu při poskytování se pořídí záznam. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 14 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně  informován, a to včas, což znamená před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. Jestliže nebyla informace poskytnuta ve stanovené lhůtě, má se za to, že poskytnutí informace bylo odepřeno. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

 

 

Sazebník úhrad za písemné poskytnutí informací :

-         každá započatá stránka formátu A4 pořízená na kopírce – 1,50 Kč

-         každá započatá stránka formátu A4 pořízená na tiskárně – 3,00 Kč

-         údaje poskytnuté na disketě či  na cd – 30 Kč

-         při zaslání informací poštou bude k úhradě započítáno uhrazené poštovné

 

 

 

 

V Chomutově  1.1.2000                                                         Mgr. Milan Märc, ředitel DDM

.